HòaTrương Hiệp, Đặng Duy Khanh, HảiLương Văn, và QuíLiêu Xuân. Tối ưu Hệ Giằng Của Khung Thép Phi Tuyến Xét Liên Kết Nửa Cứng Dùng Thuật Toán Tìm Kiếm Cộng Sinh Tiến Hóa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18, no. 1V (Tháng Hai 26, 2024): 41-53. Truy cập Tháng Năm 28, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2926.