Tùng, Phạm, Hà Tuấn, Cao Thạch, Đào Bình, Nguyễn Đoan, và Nguyễn Thành. Nghiên Cứu Khả Năng Kết Hợp Cát Tái Chế Từ đá Xi Măng Và Thuỷ Tinh Phát Quang Thay Thế Cát Tự Nhiên Trong Vữa Xây Dựng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18, no. 1V (Tháng Hai 26, 2024): 156-173. Truy cập Tháng Năm 28, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2876.