Trung, Lê, Vũ Anh, và Nguyễn Quang. Phân Tích Khung Thép Có Liên Kết Nửa Cứng Phi Tuyến Chịu Tải Trọng Lặp Thay đổi Lặp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 18, no. 1V (Tháng Hai 26, 2024): 26-40. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2821.