Diệu ChinhLưu Thị, Hà Thị Hằng, và QuỳnhBùi Duy. Ứng Dụng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi Trên Nền Tảng Google Earth Engine Trong Theo Dõi ô Nhiễm Không Khí Tại Thành Phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17, no. 2V (Tháng Năm 26, 2023): 78-94. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2816.