Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 30, 2022). Truy cập Tháng Ba 26, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2717.