Thuật, Đinh Văn, và Trần Quốc Toàn. Xác định Tải Trọng Gió Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-1-4 Và so Sánh Với TCVN 2737:1995. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17, no. 3V (Tháng Tám 24, 2023): 100-115. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2643.