MinhPhạm Văn. Nghiên Cứu Giải Pháp Thiết Kế Thiết Bị Thi Công Cọc đá Trong điều Kiện Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 46-56. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2550.