Quang, Vũ Ngọc, Nguyễn Việt Hà, và Vũ Đình Chiều. Xây Dựng Hệ Thống Quan Trắc Chuyển Dịch Và Cảnh Báo Sớm Sử Dụng Kỹ Thuật GNSS-RTK. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 17, no. 1V (Tháng Hai 28, 2023): 134-146. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2499.