ThắngĐỗ Quang, VũNguyễn Huy, và TuyểnVũ Văn. Đánh Giá độ Bền Dọc Của Tàu Container Khi Bị Tàu đâm Va. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 181-205. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2365.