Học, Trần Đức, Nguyễn Thiện Anh, Lương Đức Long, và Nguyễn Ngọc Thoan. Đánh Giá Lãng Phí Trong Xây Dựng Bằng Phân Tích Nhân Tố Và Các Mô Hình Trí Tuệ Nhân Tạo. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 151-167. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2353.