MinhPhạm Công, và Lâm Ngọc Trà My. Đánh Giá độ Bền Sun-Phát Của Vữa Xây Dựng Chứa Bột Gạch đất Sét Nung Phế Thải. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 114-124. Truy cập Tháng Ba 23, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2315.