Tuấn, Phan Minh, và TâmTrần Việt. Nghiên Cứu Tính Toán độ Võng Ngắn Hạn Dầm Bê Tông Cốt Hỗn Hợp Thép Và Polyme Cốt Sợi Thủy Tinh Theo TCVN 5574:2018. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 3V (Tháng Bảy 29, 2022): 74-85. Truy cập Tháng Chín 30, 2022. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2306.