Sơn, Phạm, Bùi Đăng Khoa, Trần Lê Anh, Phạm Minh Hòa, và ThưNguyễn Thị Anh. Phân Tích Tác động Của đại Dịch Covid-19 đến Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Tại TPHCM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 125-138. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2298.