Hòa, Phạm Duy, HùngTrần Việt, Phùng Bá Thắng, và Nguyễn Thị Nguyệt Hằng. Nghiên Cứu Phân Tích động Lực Học Của Kết Cấu Cầu đường Sắt Cao Tốc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15, no. 7V (Tháng Mười-Một 22, 2021): 1-12. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2210.