Đấu, Vũ Đình. Hiệu Quả Của đá Bazan Và Cát Nghiền Mịn Trong Cường độ Bê Tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15, no. 6V (Tháng Mười-Một 17, 2021): 35-48. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2196.