Hiệp, Đinh Văn, Trần Mạnh Hùng, Bùi Văn Sáu, Lưu Thanh Tùng, và Nguyễn Anh Tuấn. Đánh Giá Xu Hướng Sử Dụng Giải Pháp đỗ Xe Kết Nối Nhằm Hạn Chế Xe Máy đi Vào Nội đô Thành Phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15, no. 7V (Tháng Mười-Một 22, 2021): 57-67. Truy cập Tháng Tư 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2178.