Tuấn, Vũ Văn, và Hồ Đình Nguyên. Nghiên Cứu Sử Dụng Nền Cát - Cao Su Phế Thải để Giảm Chấn động Cho Công Trình Khi Có động đất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 5V (Tháng Chạp 29, 2022): 168-180. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2177.