Nam, Nguyễn Sỹ, và Lê Ngọc Phương. Sử Dụng Dạng Giải Tích Phân Tích Dao động Cưỡng Bức Có Cản Của Dầm Timoshenko Chịu Tải Di động. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 15, no. 5V (Tháng Mười 31, 2021): 44-57. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2052.