Bích, Lương Thị, và Trần Nguyễn Hoàng Hùng. Nghiên Cứu Vi Cấu Trúc Lý Giải Sự Giảm Hệ Số Thấm Của đất Cát San Lấp Trộn Xi Măng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 16, no. 3V (Tháng Bảy 30, 2022): 116-127. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1955.