Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 14, no. 3V (Tháng Bảy 27, 2020): i-ii. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1760.