Chi, Lê Thị Phương. Hình Học Fractal Và Tính Chất Tự đồng Dạng Thể Hiện Trong Kiến Trúc Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 4 (Tháng Năm 31, 2018): 115-124. Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1206.