Lý, Bùi Sỹ, và Nguyễn Văn Hùng. “Nghiên Cứu Khả Năng Kết Hợp Thiết Bị Hấp Thụ Khí độc Hại, Thiết Bị Lọc Bụi ướt để Xử Lý Khí Thả”i. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 4 (Tháng Năm 31, 2018): 97-105. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1204.