Hạ, Trần Đức. “Nghiên Cứu, đánh Giá Trạng Thái Dinh Dưỡng Hồ Chứa Nước Cao Vân Phục Vụ Cấp Nước Sinh Hoạ”t. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 4 (Tháng Năm 31, 2018): 78-85. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1202.