Tùng, Đinh Văn. “Khảo Sát Và đánh Giá độ Võng Dài Hạn Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Tính Toán Theo Tiêu Chuẩn Nga SP 63.13330.2012 Và TCVN 5574:201”2. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 4 (Tháng Năm 31, 2018): 58-68. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1200.