Bảo, Nguyễn Quốc. Các Yếu Tố Ngẫu Nhiên Trong Phân Tích Tác động Va Tàu Vào Trụ Cầu Thái Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 4 (Tháng Năm 31, 2018): 14-22. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1196.