Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 10, no. 4 (Tháng Tám 31, 2016): 1-2. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1191.