Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 9, no. 4 (Tháng Mười-Một 30, 2015): 5-6. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1185.