Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11, no. 3 (Tháng Sáu 30, 2017): 1-2. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1181.