Hạ, Trần. Làm Giàu Oxy Qua Các đập Tràn Trên Hồ Yên Sở. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 3, no. 2 (Tháng Tư 27, 2018). Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1087.