Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 2 (Tháng Tư 17, 2018). Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1000.