Trung, N., và P. Toi. “Nghiên Cứu, đề Xuất Suất Tiêu Thụ điện Năng Cho Văn Phòng Làm Việc: Ap Dụng Tính Toán Cho Văn Phòng Làm Việc Tại Hà Nộ”i. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 2, Apr. 2018, tr 59-64, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(2)-09.