Dat, C. Nghiên Cứu Kết Hợp Công Cụ GIS Và Phần Mềm HEC-RAS Trong Bài Toán Lan Truyền Sóng Vỡ đập. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 2, Apr. 2018, tr 50-58, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(2)-08.