Hung, N., N. Huy, và P. Dat. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Và Mô Phỏng Số Cột Bê Tông Cốt Thép Tiết Diện Chữ Lchịu Tải Trọng động đất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 12, số p.h 2, Apr. 2018, tr 11-17, doi:10.31814/stce.nuce2018-12(2)-02.