Phương, N. Sơ Bộ đánh Giá Và đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Khai Thác Tuyến Buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 3, Oct. 2017, tr 115-21, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/795.