Bản, N., T. Binh, T. Vũ, và N. Ninh. Quản Lý Hệ Thống Cơ điện Công Trình Sử Dụng Công Nghệ Tăng Cường Thực AR Và Mô Hình Thông Tin Công Trình BMI. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 3, Oct. 2017, tr 90-96, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/790.