Học, T. Đề Xuất Thuật Toán Lai Ghép điều Hòa Nhân Lực Trong Tiến độ Dự án. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 3, Oct. 2017, tr 72-76, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/787.