Hải Ninh, C., N. Thám, và V. Đức. Quy Trình Kỹ Thuật Chế Tạo Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Cách Nhiệt - Chống Cháy. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 3, Oct. 2017, tr 36-41, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/779.