Quý, N., và V. Nam. Nghiên Cứu Sử Dụng Nano-Silica Thay Thế Silica-Fume Hạn Chế Co Nội Sinh Trong Bê Tông Cường độ Cao. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 3, Oct. 2017, tr 30-35, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/778.