Liên, T., N. Khiêm, và N. Đức. Phân Tích Dao động Cưỡng Bức Của Dầm Timoshenko Bằng Vật Liệu FGM Có Nhiều Vết Nứt. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 11, số p.h 3, Oct. 2017, tr 10-19, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/776.