Board, E. Table of Contents. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 18, số p.h 1V, Feb. 2024, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/3033.