Board, E. Table of Contents. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 17, số p.h 4V, Nov. 2023, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2976.