Thuật, Đinh V., N. Long, và Đặng V. Hưng. Xác định Tải Trọng Cầu Trục Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-3. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 18, số p.h 1V, Feb. 2024, tr 66-78, doi:10.31814/stce.huce2024-18(1V)-06.