Trung, L., V. Anh, và N. Quang. Phân Tích Khung Thép Có Liên Kết Nửa Cứng Phi Tuyến Chịu Tải Trọng Lặp Thay đổi Lặp. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 18, số p.h 1V, Feb. 2024, tr 26-40, doi:10.31814/stce.huce2024-18(1V)-03.