Diệu ChinhL. T., H. T. Hằng, và QuỳnhB. D. Ứng Dụng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi Trên Nền Tảng Google Earth Engine Trong Theo Dõi ô Nhiễm Không Khí Tại Thành Phố Thái Nguyên. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 17, số p.h 2V, May 2023, tr 78-94, doi:10.31814/10.31814/stce.huce2023-17(2V)-06.