Dương, N. H., và BảoN. Q. Xác định Vùng Hư Hỏng Trên Kết Cấu Dạng Bản Sử Dụng độ Cong Dạng Dao động Theo Hai Phương Và Mạng Nơ Ron Tích Chập. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 17, số p.h 3V, Aug. 2023, tr 66-77, doi:10.31814/stce.huce2023-17(3V)-05.