Trầm, B. V., N. V. Quyền, L. V. Dưỡng, và V. V. Thoại. Phân Tích động Lực Học Thiết Bị Nâng Do Việt Nam Chế Tạo Lắp Trên Tàu Khảo Sát Môi Trường Biển. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 18, số p.h 1V, Feb. 2024, tr 143-55, doi:10.31814/stce.huce2024-18(1V)-12.