Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2717.