Dũng, L. N., QuỳnhB. D., TrọngT. Đình, DũngN. V., DựT. X., H. T. An, ĐiệpL. V., và NgọcB. Đình. Nghiên Cứu Giải Pháp đánh Giá ô Nhiễm Không Khí Khu Vực Khai Thác Mỏ đất đắp Bằng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 17, số p.h 1V, Feb. 2023, tr 62-74, doi:10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-06.