Thuật, Đinh V., và T. Q. Toàn. Xác định Tải Trọng Gió Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-1-4 Và so Sánh Với TCVN 2737:1995. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 17, số p.h 3V, Aug. 2023, tr 100-15, doi:10.31814/stce.huce2023-17(3V)-08.