Tú Đỗ A., HiếuN. M., TâmT. Đức, và Hà LyN. T. Dự Báo Khả Năng Nứt Nhiệt Trong Bê Tông Tuổi Sớm Trong Kết Cấu Trụ Cầu Sử Dụng Mạng Nơ-Ron Nhântạo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 16, số p.h 5V, Dec. 2022, tr 139-50, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-12.